A Farmer Expo Hortico Kertészeti Szakkiállításán minden eddiginél nagyobb standdal képviseltette magát a zöldség-gyümölcs szakma. A Földművelésügyi Minisztérium és az Agrármarketing Centrum támogatásával mintegy 112 m2 kiállítói felületen jelentünk meg. A cél a hazai zöldség-gyümölcs ágazat értékeinek bemutatása és termékeink népszerűsítése volt.

A projekt háttere és célkitűzése

A 2017. évben 26. alkalommal, augusztus 17-20. között került megrendezésre az ország egyik legnagyobb agrár szakkiállítása, a Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás. Az Expo évek óta a leglátogatottabb szakmai kiállítások közé tartozik, melyet először 1992. szeptemberében rendezett meg a V-Trade Kiállítások Kft. A kiállításnak minden évben Debrecen ad otthont, a rendezvény összesen 17 000 m2 alapterülettel a Böszörményi úti campuson látogatható. Az esemény célja, hogy helyszínt biztosítson szakmai találkozókra és üzleti megbeszélésekre. A rendezvény négy napján mintegy 300 kiállító várja a több, mint 30 000 látogatót. A kiállítóknak alkalmuk nyílik arra, hogy megismertessék legújabb termékeiket a kiérkező érdeklődőkkel. A kiállítás teret ad a közvetlenül mezőgazdasági termeléssel foglalkozók-nak, a kapcsolódó szolgáltatásoknak, a feldolgozásnak és más tevékenységeknek egyaránt. Az Expo programja évről évre bővül olyan eseményekkel, mint a szak-mai tanácskozások, amelyek az egyes, a mezőgazdaság szűkebb területein tevékenykedő szakemberek számára biztosí-tanak helyszínt a találkozásra, mutatnak be új kutatási eredményeket és teremtenek lehetőséget az információ- és tapasztalatcserére.

A V-Trade Kiállítások Kft., az ÉKASZ Alma Terméktanács és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács már 2015. óta együttmű-ködik abban, hogy a Farmer Expo Hortico Zöldség-Gyümölcs Kertészeti Szakkiállí-tását egy nagyszabású és rangos rendez-vénnyé tegye, azonban – a potenciális kiállítók idő- és tőkehiánya miatt – ezidáig nem tudtunk átütő sikert elérni a megva-lósítás tekintetében. Az FM és az AMC által támogatott projektben vállaltak végrehaj-tásával ennél fogva egyúttal az is célunk volt, hogy az első jelentős lépést megtegyük egy hosszú távon sikeresen működő Kertészeti Szakkiállítás létrehozásában.

Tervezés, előkészítés

Az Agrármarketing Centrum Npr. Kft. támogatási döntésről szóló értesítését 2017. július 17-én kaptuk meg. Az intenzív szervező munka – a pályázati forrás biztossá válása következtében – ekkor vette kezdetét. Rövid időn belül nyilvánvalóvá vált, hogy termelő vállalkozások, kisüzemek ilyen rövid idő alatt – illetve erőforrá-saik hiányában egyébként sem – nem szó-líthatók meg sikeresen a kiállításon való aktív részvétel vonatkozásában. A szerve-ző munkában ezért olyan termelői értékesítő szervezetekre (TÉSZ) koncentráltunk, melyek egyrészt rendelkeznek a kiállítás lebonyolításához szükséges pénzügyi és humán erőforrással, másrészt termelő vál-lalkozások széles rétegét tömörítve (több, mint ezer termelő) egy sokkal szélesebb platformot biztosítanak a rendezvény megvalósításához ahhoz képest, mintha néhány termelő kisvállalkozás önállóan jelenne meg.

A standon egyenlő súllyal jelent meg a zöldség és a gyümölcs, figyelemmel kell lenni arra ugyanis, hogy a zöldség és a gyümölcs egy termékpálya, hasonló piaci, fogyasztási és vásárlási sajátosságokkal, a két termékkör tehát szinergikus hatással van egymásra a piaci megjelenés tekintetében. Az intenzív szervező munká-nak köszönhetően a következő termelői szervezeteket sikerült társkiállítóként a projektbe bevonni: Almarégió Kft., Zöld Kert-TÉSZ Szövetkezet, Szatmár Ízek Kft., Valentin TÉSZ 2002 Szövetkezet, Szat-márkert-Hodász Szövetkezet, Apagy-TÉSZ 2007 Kft., Nagykálló-TÉSZ Kft., Tuzsér és Térsége TÉSZ, Kiskertészek Kft., HAVITA TÉSZ, Délalföldi Kertészek Szövetkezete, Hortico-Régió 2009 Kft., Dombegyházi Euro Tész Szövetkezet.

A kiállítás főszervezője az ÉKASZ Alma Terméktanács volt, a zöldség-gyümölcs ágazat, illetve a térség meghatározó TÉSZ-einek megnyerése mellett a kiállítá-son való részvétel „reprezentativitásának” növelése és hatékonyabbá tétele érdeké-ben – a 2015-ben elindult, fentebb em-lített közös törekvéseknek megfelelően – a szervező munkába társszervezőként bevontuk a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezetet is, így végeredményben az ágazat két megha-tározó szakmai szervezete, az ÉKASZ és a FruitVeB által közös szervezésben megva-lósuló rendezvényről beszélhetünk.

Megvalósítás

Az ágazat egységét a szervező munkán túlmenően a későbbiekben a megvalósí-tás folyamatában a megjelenésünkkel is meg kívántuk őrizni. Ennek következté-ben a 100 m2-es beltéri fedett standon a 15 társkiállító vállalkozás nem külön-külön önállóan jelent meg egyenként kis területen, hanem egy nagy közös standot hoztunk létre, melyen sokkal látványo-sabb és tartalmasabb keretek között vol-tak demonstrálhatóak termékeink. A 15 vállalkozás közül egy vállalkozás (Havita TÉSZ) önállóan is megjelent egy 12 m2-es kültéri pavilonban, tekintettel arra, hogy ez a szervezet már sok éve ilyen formában és önállóan jelenik meg a Farmer Expón, de az ágazati egységet erősítendő, a bel-téri stand közös létrehozásában is részt vett. A szervező és előkészítő munkára ren-delkezésre álló idő rövidsége miatt az ÉKASZ a megvalósítás fázisában is fő-szervező maradt, és – a FruitVeB társszer-vezői munkája mellett – a hatékonyabb megjelenés érdekében felvállalta a stand létrehozásának és működtetésének koor-dinálását is. A 15 társkiállító vállalkozás azonban saját nevével és arcával jelent meg a standon, tehát őket a dokumen-tációkon, illetve a kiállítói felület grafikai elemein (molinó) is név szerint megjelenítettük.

A megvalósítás keretében 2017. au-gusztus 11. és 16. között a következő fel-adatok elvégzésére került sor:
a kiállítandó termékek körének meg-határozása, egyeztetése a társkiállítókkal, begyűjtése a társkiállítóktól; a stand megtervezése, standterv egyezte-tése a kivitelező V-Trade Kiállítások Kft.-vel, a dekorációs elemek (faládák, kosarak, friss és feldogozott termékek, szekér, stb.) megrendelése, beszerzése; molinók és szórólapok megtervezése, megrendelése, legyártatása; a stand tevékenységének megtervezé-se, a Gyereksarok megtervezése, gyerekjá-tékok, foglalkoztató eszközök beszerzése; a stand berendezése, dekorálása (au-gusztus 15-16-án zajlott; az alap instal-láció felépítése a V-Trade Kiállítások Kft. feladata volt).

A pályázat keretében létrehozott stand középpontjában az Észak-Alföldről szár-mazó gyümölcsök, valamint a Dél-Alföld-ről származó zöldségek álltak. A gyümöl-csök esetében a Szatmári és Szabolcsi Alma volt a vezértermék, míg zöldségek között a Szentesi Paprika. A kiállításon négy napon keresztül (augusztus 17-20.), folyamatosan a következő tevékenysége-ket valósítottuk meg: gyümölcskóstoltatás (almalé, szárított almaszirom és friss almaszelet); zöldségkóstoltatás (görögdinnye, sárga-húsú görögdinnye, paprika, paradicsom); gyereksarok üzemeltetése; „Szabolcsi Alma médiakampány”.

Az összesen 100 m2-es beltéri standon a nagy népszerűségnek örvendő kóstol-tatás, népszerűsítés zajlott, ahol a friss al-maszelet és a ropogós almachips mellett megkóstolhatták a friss almalevet is, to-vábbá zöldségek széles választékát, köz-tük olyan kuriózumot, mint a sárgahúsú görögdinnye. A közönség látványos mo-linókról tájékozódhatott, hogy honnan származnak termékeink, hogyan kerül a termőföldről az asztalra, illetve figyelem-felkeltő plakátokon láthatták azt is, milyen fontos, hogy a gyermekek már kiskorban megismerjék a zöldségek és gyümöl-csök jótékony hatásait, és nap mint nap fogyasszák azokat. A stand működését bemutató életképek Lapunk 43. oldalán tekinthetők meg.

A stand körüli teendőkben, illetve a kós-toltatásban öt hostess vett részt, emellett további 4-5 ember felelt a stand operatív működtetéséért, a hostessek irányításá-ért, a játszósarok ötletekkel való feltöltéséért, valamint a stand dizájnjának megalkotásáért.

A gyümölcstermékek kóstoltatása hozzávetőlegesen 2,5 órás turnusokban zajlott a következők szerint: 30-40 perc előkészítés kóstoltatásra; 1,5 óra intenzív kóstoltatás; 20-30 perc pihenőidő. A zöld-ségtermékek kóstoltatása hasonlóképpen szakaszokban zajlott. A kóstoltatások (1. kép) ideje alatt nagyon intenzív forgalom alakult ki standunknál, nagy népszerűség nek örvendtek termékeink. A kiállítás négy napja alatt kóstoltattunk mintegy 120 kg friss almát, 900 liter almalevet, 28 kg szá-rított almaszeletet, 100 kg dinnyét, 20 kg uborkát, 200 kg koktélparadicsom, 50 kg fürtös paradicsomot, 20 kg kápiapaprikát és 10 kg TV-paprikát.

Mivel a Farmer Expo látogató közönsé-ge jelentős részben a kisgyermekes csalá-dokból kerül ki, ezért tudatosan és célzot-tan készültünk a gyerekek „fogadására”: az egész Expón egyedüli kiállítóként üze-meltettük a szülők és gyermekek körében egyaránt nagyon nagy népszerűségnek örvendő „Gyereksarkot” (2. kép). Koncep-ciónk az volt, hogy a zöldségek és gyümöl-csök fogyasztására, az egészségtudatos táplálkozásra már a gyerekkorban rá kell irányítani a figyelmet. A standunk lehe-tőséget nyújtott arra, hogy amíg a szülők nézelődnek, addig a gyermekek kedvükre játszhassanak a kialakított gyermeksarok-ban. Itt minden gyermek megtalálta a szá-mára tökéletes játékot, ugyanis lehetett gyurmázni, rajzolni és színezni, nyaklán-cot készíteni, illetve csillámtetoválást kap-ni, természetesen mindent a zöldségek és gyümölcsök jegyében.

Mind a kóstoltatás, mind a gyereksarok vonatkozásában nagy hangsúlyt fektet-tünk az információátadásra. Az alkalma-zott kommunikációs eszközökkel (molinó, szórólap, verbális kommunikáció) arra törekedtük, hogy kevés üzenetet adjunk át a fogadó félnek, de az mélyüljön el és legyen maradandó.

A korábban leírtak szerint, a gyümöl-csök között vezértermék volt a Szabolcsi Alma. A gyümölcságazati társkiállítók (TÉSZ-ek és termelők) elvárása volt egy olyan médiakampány megvalósítása is, melyben felhívjuk a Kormányzat figyel-mét a Szabolcsi Alma hanyatlására, és megkongatjuk a vészharangot az ágazat negatív fejlődési tendenciái miatt. A stand Szabolcsi Alma „szekciójának” kialakításával ugyanis nemcsak az ízletes, kiváló és egykoron világhírű termékek kóstoltatása, népszerűsítése volt a cél, hanem egyúttal azon nemzeti érték bemutatása is, mely tíz éven belül eltűnhet a Föld színéről, ha nem lesznek gyors és jelentős változások a hazai kertészet körül. A tárgyban kiadott sajtóközlemény nagy sajtóvisszhangot váltott ki, és sikeres médiakampányként értékelhető sajtómegjelenést produkáltunk, különös tekintettel a televíziós megjelenésekre.

Elért eredmények

Jelentős sikerként éltük meg, hogy a standunkkal elnyertük az Expo Leginfor-matívabb Standja Díjat, a zöldségek je-les képviselője, a Szentesi Paprika pedig Hortico Termékdíjban részesült. A Szabolcsi Alma „eltűnése” tárgy-ban kiadott sajtóközlemény nagy sajtó-visszhangot váltott ki, mintegy harminc médiamegjelenést váltott ki. A stand tevékenysége és a standon dolgozók munkája mind a fogyasztóközönségben, mind a – saját forrást részben biztosító – társkiállítókban pozitív fogadtatásban részesült, így a projektnek 2018-ban is lesz folytatása. Tovagyűrűző következmény lehet az is, hogy a következő években egyre tágabb keretek között, egyre több kiállítóval jelenhet meg a hazai zöldség-gyümölcs szakma a Hortico Kertészeti Szakkiállításon.

A projekt nagyon pozitív hatásaként éljük meg, hogy elindította a „Mentsük meg a Szabolcsi Almát” mozgalmat, mely a térség meghatározó TÉSZ-einek és termelőinek összefogásával kezd kibontakozni. A „mozgalom” célja, hogy visszaállítsa a Szabolcsi Alma régi hírnevét, visszavezesse azt méltó piaci pozíciójába, és 20-30 év hanyatlás után fejlődési pályára állítsa a szabolcsi és ezzel együtt a magyar alma-termelést.

FruitVeB
Ékasz Alma Terméktanács