A jelenlegi ágazatpolitikai kérdések között – melyek az ágazat sorsát hosszú távon meghatározhatják – talán a legnagyobb horderejű kérdés az öntözés szabályozása, valamint az öntözési beruházások Vidékfejlesztési Programon (VP) belüli támogatása.

Magyarország második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT 2.) – amely hosszú távon lerakja a hazai vízgazdálkodás kereteit – jelenleg a kidolgozás fázisában van. Ez egy stratégiai tanulmány, mely az állapotfelmérés alapján ajánlásokat és direktívákat fogalmaz meg a vízgazdálkodással kapcsolatban. Ezek egy része – a jelenlegi információk alapján – hátrányosan érinti a kertészeti termelést. A stratégiai terv az öntözési célú vízfelhasználás területén az eddigiektől lényegesen szigorúbb szabályozást ír elő. A kertészet jövőbeni hatékonyságát köz-vetlenül befolyásolja a felszín alatti víztestek állapotára vonatkozó helyzetfelmérés, valamint ezen vízbázisok védelmére vonatkozó intézkedéstervezet. A felszín alatti víztestek nagy részénél ugyanis mennyiségi szempontból jónál rosszabb minősítés szerepel, ami a felszín alatti vizekből való öntözési lehetőséget szinte lehetetlenné teszi. Ez végeredményben azt jelentheti, hogy pl. öntözés céljára ezekben a térségekben nem, vagy csak korlátozott mér-tékben lehet igénybe venni felszín alatti vizet.

A másik problémakört az öntözési beruhá-zások VP-n belüli korlátozott támogatása je-lenti. A VP az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) szabályozását vette át a következők szerint. Az öntözött területek nettó növekedését ered-ményező és talajvízből vagy felszíni vizekből álló víztestet érintő beruházások kizárólag ab-ban az esetben támogathatók, ha:
a) az érintett víztest a vonatkozó vízgyűj-tőgazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt;

b) környezeti elemzés bizonyítja, hogy a beruházás nem jár majd jelentősebb kedvezőtlen hatással a környezetre nézve.

A VGT 2. alapján komolyan fennáll a veszé-lye annak, hogy – a felszín alatti víztestek védelme miatt – nem vagy csak korlátosan lehet majd öntözni a zöldség-gyümölcs termeléssel érintett területek jelentős részén. A Vidékfejlesztési Program (VP) ültetvénytelepítési pályázatainak felhívása is komoly korlátokat állít a nettó öntözött területek növelését eredmé-nyező beruházások támogatása elé. Ez nyilván elfogadhatatlan a zöldség-gyümölcs termelők részéről, és az ágazat hosszú távú fejlesztési érdekeivel teljesen ellentétes.

Megítélésünk szerint az összes vízfelhasználásban 1%-kal résztvevő öntözővízkivétel, (mely adat a VGT 2-ben szerepel) korlátozásá-val vagy tiltásával nem érhető el az adott víztest jó állapota, és a jogos öntözőví-igények kielégítése nem jár jelentősebb kedvezőtlen hatással. Az EU Víz Keretirányelve és a VGT 2. tartalmaz olyan passzusokat, „megengedő“ jellegű kivételeket, melyek lehatárolásával a probléma mind a zöldség-gyümölcs termelők, mint a természet védelmének érdekeivel összehangolhatók. Emiatt a FruitVeB kezdeményezte egy neves szakemberekből álló munkacsoport létrehozását, mely megkezdte a megoldások keresését és a konkrét javaslatok kidolgozását a döntéshozók felé. Az ügy fejleményeiről folymatosan tájékoztatjuk a szakmai közvéleményt.

FruitVeB