a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat bemutatása

A 2008 decemberében, egy európai uniós rendelet nyomán megalakult Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése; továbbá tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdeké-ben. Az MNVH megalapítása nem egy új hálózat létrejöttét jelenti, hanem a már tevékeny, vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezetek, közösségek, helyi szereplők hatékonyabb együttműködését.

A hálózat a térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése mellett a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képvi-seletét látja el. Az MNVH tevékenysége nyo-mán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban (EVH) együttműködő 28 tagország megis-merheti a magyar fejlesztési eredményeket, gyakorlatokat, eljárásokat, s a hálózaton keresztül hazai vidékfejlesztő közösségek is tanulhatnak a külföldi mintákból. Az MNVH fontosabb feladatai közé tartozik, hogy álta-lános tájékoztatást nyújt az európai uniós társfinanszírozású vidékfejlesztési program III-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcso-latban, tanulmányutakat, szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez, illetve tájékoztatja a vidéki szervezeteket a nemzetközi fejlesztési források által nyújtott fejlesztési lehetőségekről.

Az MNVH céljainak megvalósításáért az Elnökség felel, s ez tesz javaslatot az MNVH költségvetési forrásaiból finanszírozandó egyes programokra, így különösen hazai és nemzetközi szakmai eseményekre, képzé-sekre, kutatásokra, kiadványokra. Az Elnök-ség 13 szavazati jogú tagját, köztük az elnö-köt a miniszter kéri fel a vidékfejlesztésben érintett nem állami szervezetek képviselői, munkatársai közül. A tagok kiválasztása során fontos szempont, hogy a vidékfejlesz-tési program mind a négy tengelyéhez kap-csolódóan legyenek tagjai az Elnökségnek.
Az MNVH elnöke dr. Medgyasszay László, akinek nevéhez a falugazdász-hálózat meg-szervezése fűződik, és aki az MNVH vezetője-ként a magyar vidéki tájak fenntarthatósága, a vidéki gazdaság sokoldalú fejlesztése mel-lett lényegi kérdésként fogalmazza meg a vidéki társadalom általános felemelkedését.

Az MNVH főtitkári posztját 2011 júliusa óta dr. Mezőszentgyörgyi Dávid tölti be. Fel-adatkörében eljárva irányítja az MNVH működését és az Állandó Titkárságot, közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek és szer-vezetek, valamint a kormányzati szereplők között, a vidékfejlesztésért felelős miniszté-rium javaslatait, szakmai anyagait az Elnökség elé terjeszti, képviseli az MNVH-t a nemzet-közi kapcsolatokban, illetve az EVH koordi-nációs bizottságában, továbbá gondoskodik az MNVH képviseletéről EVH koordinációs bizottságának LEADER-albizottságában.

Az MNVH javaslattevő, támogató szerve a legfeljebb 200 tagból álló Tanács. A civil kontrollt erősítő testület tagjait a vidékfej-lesztésért felelős miniszter kéri fel. A Tanács véleményezi az éves cselekvési tervet, vala-mint a cselekvési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, illetve javaslatot tehet az Elnök-ségnek a cselekvési terv végrehajtására. Az évente legalább egy alkalommal ülésező Tanácsot a főtitkár hívja össze.

A 2007 és 2013 közötti költségvetési ciklusban az Európai Mezőgazdasági Vidék-fejlesztési Alap segítségével az MNVH is szá-mos projekt megvalósulását támogathatta. Összesen hat területen hirdettük meg pro-jektötleti felhívásainkat, amelyeken keresz-tül közel 470 projektet támogattunk több mint 850 millió forint értékben. Projektötleteket lehetett benyújtani sok-oldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos fórumok rendezésére, szakmai ismeretátadás megszervezésére, szakmai kiadványok készítésére, tanulmányokra, vala-mint LEADER Helyi Akciócsoportok részére nemzetközi együttműködéseket előkészítő látogatások és tanulmányutak szervezésére. A hálózat emellett kiemelt projekteket is támogatott és támogat. Az elmúlt két évben 198 projekt valósult meg több mint 1155 millió forint támogatásunkkal.